beleefRaalte

Het Boetelerveldis zeker een bezoek waard!

Bron: Landschap Overijssel

Buitengewoon Bijzonder

Het Boetelerveld is het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Het is door toeval intact gebleven. De machines om te ontginnen stonden klaar, toen zich in februari 1953 de watersnoodramp voordeed. Al het materieel moest plots naar Zeeland en Zuid-Holland. Na de herstelwerkzaamheden daar, was het denken over ontginnen in Nederland veranderd. Hierdoor is het huidige Boetelerveld in feite een unieke weergave van de Raalter woeste gronden in de tijd van de marken.

Wandelen in het Boetelerveld

Wandelen in het Boetelerveld is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (t/m voorjaar 2021) gewoon mogelijk. Het gebied is momenteel echter erg nat en de paden zijn in slechte staat. Dit komt door een combinatie van de zware belasting (transportbewegingen) vorig jaar en de huidige weersomstandigheden. Zodra het weer en het terrein het toelaten, worden ze hersteld. Daarna is het Boetelerveld weer prima begaanbaar. De half verharde parkeerplaats bij de (westelijke) hoofdingang is een goed vertrekpunt voor een wandeling. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerde voertuigen, mountainbikes, fietsen en paarden in het Boetelerveld te komen.

Buitengewoon Bijzonder Boetelerveld

Het Boetelerveld is een prachtig en afwisselend gebied dat bekend staat om haar rust en natuurlijke waarde. Door het leem dat hier in de grond zit, zijn er sterke wisselingen in de grondwaterstand. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen.

Werk aan de winkel

Het Boetelerveld staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we het Boetelerveld versterken. We maken het gebied weerbaarder zodat de kwetsbare planten en dieren die er leven er ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. En mensen ervan kunnen blijven genieten.

Natura 2000 proces

Tussen juli 2020 en januari 2021 worden in en rond het Boetelerveld de werkzaamheden verricht om de natuur te versterken en weerbaarder te maken voor de toekomst. Hiermee worden de leefomstandigheden van veel bijzondere planten- en dierensoorten in het verdroogde en verzuurde natuurgebied verbetert.

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000-status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn!

Water is belangrijk voor het gebied

Er liggen twee natuurlijke heideplassen: het Grote Rietgat en Kleine Turfgat. Daarnaast zijn er aangelegde drinkpoelen, voor de grazers die de heide open moesten houden. Hier huizen inmiddels zeldzame kamsalamanders en andere amfibieën en insecten. Dankzij een slenk (laagte in de bodem) waar voedselarm grondwater gemakkelijk aan de oppervlakte komt, komen er bijzondere planten voor. De rest van de begroeiing bestaat vooral uit vochtige (dop) heide, wilde grassen, jeneverbesstruweel, grove den, zomereik en berk.
Het Boetelerveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het Boetelerveld is mede zo bijzonder om de klokjesgentiaan die hier groeit en vanwege de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere natuurpareltjes. Het Boetelerveld is een oase van rust middenin een landbouwgebied. Vanwege de stilte en de bijzondere planten en dieren die er leven, is het Boetelerveld een must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!